Algemene voorwaarden

Tetraco International B.V.

Definities

1. Tetraco International B.V.: Tetraco International B.V., gevestigd in Bergeijk onder Kamer van Koophandel nummer 17084684.
2. Klant: de persoon met wie Tetraco International B.V. een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Tetraco International B.V. en klant gezamenlijk.
4. Consument: een klant die ook een individu is en die optreedt als een privépersoon.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Tetraco International B.V.
 2. Partijen mogen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee hebben ingestemd.
 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Tetraco International B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is geldig voor maximaal 1 maand, tenzij een andere aanvaardingsperiode is vermeld in de aanbieding of offerte.
 3. Indien de klant een aanbieding of offerte niet binnen de geldende periode aanvaardt, vervalt de aanbieding of offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes zijn niet van toepassing op herhaalde bestellingen, tenzij de partijen hier uitdrukkelijk schriftelijk mee hebben ingestemd.

Acceptatie

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Tetraco International B.V. zich het recht voor om de offerte of aanbieding binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hier rechten aan kan ontlenen.
 2. Verbale aanvaarding door de klant verbindt Tetraco International B.V. pas nadat de klant dit schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle door Tetraco International B.V. toegekende prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Tetraco International B.V. hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of anderszins bekendgemaakt, kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
 3. De prijs met betrekking tot een dienst wordt door Tetraco International B.V. vastgesteld op basis van de daadwerkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Tetraco International B.V., van toepassing voor de periode waarin hij de werkzaamheden uitvoert, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen een dienst van Tetraco International B.V. verzoeken en een totaalbedrag is overeengekomen, betreft dit altijd een richtprijs, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.
 6. Tetraco International B.V. is gerechtigd om af te wijken van de richtprijs met maximaal 10%.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger is, is Tetraco International B.V. verplicht de klant tijdig te informeren waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger is, heeft de klant het recht om het gedeelte van de bestelling dat de richtprijs plus 10% overschrijdt, te annuleren.
 9. Tetraco International B.V. heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingangsdatum communiceert Tetraco International B.V. prijswijzigingen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht de overeenkomst met Tetraco International B.V. te ontbinden als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen van niet tijdig betalen

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Tetraco International B.V. gerechtigd om vanaf de dag dat de klant in verzuim is, rente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een deel van een maand als een volledige maand wordt gerekend.
 2. Indien de klant in verzuim is, is hij ook extrajudiciële incassokosten en eventuele schadevergoeding aan Tetraco International B.V. verschuldigd.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de klant niet op tijd betaalt, kan Tetraco International B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijnbetalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Tetraco International B.V. onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Tetraco International B.V., is hij nog steeds verplicht Tetraco International B.V. de overeengekomen prijs te betalen.

Schorsingsrecht

Tenzij de klant een consument is, ziet de klant af van het recht om uitvoering van een van deze verplichtingen op te schorten voortvloeiend uit de overeenkomst.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, ziet de klant af van zijn recht om een schuld aan Tetraco International B.V. te verrekenen tegen een vordering op Tetraco International B.V..

Verzekering

 1. De klant verbindt zich ertoe de volgende zaken adequaat te verzekeren en deze verzekerd te houden tegen onder meer brand-, explosie- en waterschade en diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, zaken van Tetraco International B.V. die bij de klant aanwezig zijn, goederen die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud.
 2. De klant verstrekt, op eerste verzoek van Tetraco International B.V., het bewijs van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer de partijen een overeenkomst van dienstverlenende aard zijn aangegaan, bevat het voor Tetraco International B.V. alleen inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tetraco International B.V. voert de overeenkomst naar beste vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Tetraco International B.V. heeft het recht om de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van eventueel overeengekomen voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Tetraco International B.V. de uitvoering van de overeenkomst tijdig kan starten.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Tetraco International B.V. de uitvoering van de overeenkomst tijdig kan starten, komen de resulterende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Verstrekking van informatie door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de juiste uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking aan Tetraco International B.V..
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en documenten, ook als deze afkomstig zijn van derden, tenzij anders bepaald door de aard van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover de klant hierom verzoekt, zal Tetraco International B.V. de relevante documenten retourneren.
 1. Indien en voor zover de klant hierom verzoekt, zal Tetraco International B.V. de relevante documenten retourneren.
 2. Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk informeert Tetraco International B.V. redelijkerwijs vereiste informatie, gegevens of documenten beschikbaar zijn en de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd als gevolg hiervan, komen de resulterende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Tetraco International B.V. en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de aard van de overeenkomst anders voorschrijft of de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd na afloop van de termijn, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument Indien de overeenkomst wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Indien de partijen een termijn hebben afgesproken voor de voltooiing van bepaald werk binnen de termijn van de overeenkomst, is dit nooit een strikte termijn. Als deze termijn wordt overschreden, moet de klant Tetraco International B.V. schriftelijk in gebreke stellen.

Opzegging van contract voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan te allen tijde een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht om een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen,met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom

 1. Tetraco International B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, modellen, etc., tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag voornoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tetraco International B.V. kopiëren, tonen aan derden en/of beschikbaar stellen of op enige andere wijze gebruiken.

Vertrouwelijkheid

 1. De klant houdt alle informatie die hij ontvangt (in welke vorm dan ook) van Tetraco International B.V. geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie met betrekking tot Tetraco International B.V. die hij kent of redelijkerwijs vertrouwelijk of geheim kan achten, of waarvan hij redelijkerwijs kan verwachten dat deze wordt verspreidTetraco International B.V. kan schade veroorzaken.
 3. De klant neemt alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat hij ook de informatie zoals beschreven in de leden 1 en 2 vertrouwelijk houdt.
 4. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op informatie: die al openbaar was voordat de klant deze informatie leerde kennen of die nadien openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsverplichting van de klant
  die door de klant openbaar wordt gemaakt op basis van een wettelijke verplichting
 5. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichting geldt gedurende de looptijd van de onderliggende overeenkomst en gedurende een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de andere partij artikel van deze algemene voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid of intellectueel eigendom schendt, vervalt deze onmiddellijk opeisbare boete voor elke overtreding ten gunste van de handelsnaam.

Indien de andere partij een consument is, bedraagt deze boete € 1.000
Indien de andere partij een rechtspersoon is, bedraagt deze boete €5.000

2. Daarnaast vervalt de andere partij een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat het

 1. Daarnaast vervalt de andere partij een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 2. Voor het opeisen van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. Er hoeft ook geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel genoemde boete laat de overige rechten van Tetraco International B.V. onverlet, waaronder zijn recht op schadevergoeding naast de boete.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Tetraco International B.V. tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Tetraco International B.V. geleverde diensten producten en/of diensten geleverd.

Klachten

 1. De klant moet een door Tetraco International B.V. uitgegeven certificaat indienen om het geleverde product of de geleverde dienst zo snel mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan wat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant Tetraco International B.V. zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na het ontdekken van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Tetraco International B.V. binnen 2 maanden na ontdekking van de tekortkomingen te informeren.
 4. De klant geeft zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming, zodat Tetraco International B.V. hier adequaat op kan reageren.
 5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 6. Als een klacht betrekking heeft op lopend werk, kan dit in geen geval leiden tot Tetraco International B.V. kan verplicht zijn werkzaamheden uit te voeren anders dan overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant moet de ingebrekestelling schriftelijk aan Tetraco International B.V. verstrekken.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling door Tetraco International B.V. daadwerkelijk wordt ontvangen (op tijd).

Gezamenlijke aansprakelijkheid van de klant

Omdat Tetraco International B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die aan Tetraco International B.V. zijn betaald onder die overeenkomst.

Aansprakelijkheid van Tetraco International B.V.

 1. Tetraco International B.V. is alleen aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van een tekortkoming van Tetraco International B.V. in de nakoming van zijn verplichtingen of voor enige schade die Tetraco International B.V. toerekenbaar is aan Tetraco International B.V., tot maximaal het bedrag dat Tetraco International B.V. in het desbetreffende geval onder zijn aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringspolis van Tetraco International B.V. niet ten laste van de verzekeraar komt.
 2. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Tetraco International B.V. beperkt tot tweemaal de factuurwaarde, althans dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Tetraco International B.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Tetraco International B.V. in het desbetreffende geval uitgekeerde som.
 4. De in de vorige leden genoemde beperking van de aansprakelijkheid van Tetraco International B.V. geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tetraco International B.V..

Overmacht

 1. Tetraco International B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is toe te rekenen, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde normen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: stakingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige door de overheid te verlenen vergunningen.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tetraco International B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen de klant en Tetraco International B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tetraco International B.V. gevestigd is.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Wijzigingen algemene voorwaarden

1. Tetraco International B.V. is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
2. Tetraco International B.V. zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is aangekondigd, treden wijzigingen in werking zodra de klant van de wijzigingen in kennis is gesteld.

Overige bepalingen

1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Tetraco International B.V. en de klant zullen in dat geval overleg plegen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
3. De versie van de algemene voorwaarden die van toepassing was op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de partijen blijft van toepassing op die overeenkomst.
4. Tetraco International B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten tussen de partijen over te dragen aan een derde, inclusief de overdracht van vorderingen.
5. Het is de klant niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten tussen de partijen over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tetraco International B.V..

Inschakeling derden

1. Tetraco International B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
2. De klant stemt ermee in dat deze algemene voorwaarden ook gelden ten behoeve van de door Tetraco International B.V. ingeschakelde derden.

Versie

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2023.